Huisreglement F.V.B

De Fortvissers Borsbeek 01/01/2017

 

Dit reglement vervangt alle voorgaande

Art.01 Om lid te kunnen worden moet men voorgedragen woden op een bestuursvergadering, alleen op die vergadering wordt uw voordracht aanvaard of weggestemd.
Tijdens het vissen moet u steeds de lidkaart bij u hebben.De lidkaart is geldig van 1 januari tot 31 december.

Art.02 De vijver is alleen voor leden, andere personen mogen er niet vissen, uitgezonderd open wedstrijden.

Art.03 Men kan lid worden van de club vanaf 9 jaar, van 9 tot 12 = miniem, van 12 tem 16 = junior, van 17 tem 54 = senior, vanaf 55 = veteraan

Art.04 Om lid te worden dien je volgens de categorie van visser een jaarlijks lidgeld betalen van respectievelijk

miniem €25

junior €40

senior €50

veteraan €50

steunende leden €40

recreatievissers €50

Art.05 Na het eerste aansluitingsjaar dient het lidgeld betaald te zijn voor 15 januari van elk jaar dat men lid wenst te blijven.
Bij niet verwittigen of laattijdig betalen, wordt men beschoud als ontslagnemend.

Art.06 Kinderen en kleinkinderen in aanwezigheid van een(hun) ouder(s) of grootouder(s),die zelf lid is (zijn),
mogen mee vissen met 1 hengel tot ze de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.

Art.07 Alle leden zijn verplicht hun lidkaart te tonen aan de politie en aan het toezichthoudend personeel van de gemeente
alsook aan de bestuursleden en opzichters wanneer deze hun kaart vragen.

Art.08 Er mag gedurende het ganse jaar gevist worden met 2 hengels vanop de oever en dit van zonsopgang tot zonsondergang.

Art.09 De recreatievissers moeten op de dag van een wedstrijd stoppen met vissen 2 uur voor het begin van de wedstrijd.

Art.10 Er mag terug gevist worden na een wedstrijd zodra alle vis gewogen is.

Art.11 Het is verboden met vers de vase te vissen en of te voederen, tevens is het ook verboden gekapte pieren en tubifex te gebruiken.

Art.12 De leden mogen zich niet in of op het water van de visvijver begeven behoudens toestemming van het bestuur
Art.12.1 Men is verplicht te vissen vanaf de voorzien visplateau's

Art.13 Het is verboden te vissen wanneer de vijver volledig dichtgevroren is.
Art.13.1 Gevlochten lijnen zijn niet toegelaten,dit geldt ook voor werphengels.

Art.14 Het lepelen is toegelaten van 1 december tot 15 februari, inacht genomen dat men dan vist volgens de regels van de snoekvisserij.

Art.15 Buiten de wedstrijdvisserij is een leefnet niet toegelaten, eveneens de bewaarzak of gelijk welk ander inhoudsobject voor het tijdelijk behouden van gevangen vis is verboden.
Het is ten allen tijde verplicht een schepnet bij de hand te hebben en de geschepte vis te onthaken in een met water gevulde emmer.
De emmer moet voldoende groot zijn zoals bvb een voederemmer.Kuisemmers van 10L zijn verboden.De onthaakte vis moet met de schepzak terug in het water worden gezet.

Art.16 Er mag niet met het levend of dode visje op snoek of paling gevist worden.

Art.17 Er mag geen vis gedood of meegenomen worden.

Art.18 Laat geen vuilnis achter en sluit de poortjes indien aanwezig, fietsen rond de vijver is verboden.

Art.19 Honden zijn toegelaten tot aan en in de kantine, vanaf de plaats waar u niet verder mag met de hond zullen verbodstekens aangebracht worden.
Ieder lid zal er op toezien dat er geen honden rond de vijver lopen, indien er toch iemand met een hond komt zal deze persoon beleefd op zijn ongewenste aanwezigheid gewezen worden.

Art.20 De oever en het water moet door iedereen zuiver gehouden worden, planten en gewassen worden niet beschadigd.

Art.21 Schadelijke of chemische stoffen mogen niet gebruikt worden.

Art.22 Bij niet naleving van het reglement en/of bij wangedrag zullen de betrokkenen ter verantwoording geroepen worden op de eerstvolgende bestuursvergadering
waar de feiten zullen besproken worden en eventuele sancties zullen genomen worden.

Art.23 Op een werkdag is geen enkele visserij toegelaten.

Art.24 De werkdagen worden ingericht om er voor te zorgen dat we kunnen vissen aan een mooie,onderhouden vijver en dito kantine.
Daarom vragen we aan ieder lid,elk binnen zij fysieke mogelijkheden,zich te engageren om een handje toe te steken.

Art.25 Het bestuur heeft ten allen tijde het recht artikels te wijzigen en aan te passen.
Art.26 Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstallen.

 

 

Wedstrijdreglement F.V.B

De Fortvisser Borsbeek vzw 01/01/2017

Art.1 Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden van het clubkampioenschap moet men lid zijn van de vereniging" DE FORTVISSERS" v.z.w.Fort 3 te Borsbeek, afgekort F.V.B. v.z.w.

Art.2 Voor deelname aan een wedstrijd moet steeds een inschrijving gebeuren, het inschrijvingsgeld bedraagd €6

Art.3 Inschrijvingsgelden worden nooit terugbetaald.

Art.4 De inschrijving kan gebeuren in de week die de wedstrijddag vooraf gaat, maar ten laatste 1 uur en 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd.

Art.5 Inschrijvingen gebeuren bij de persoon belast met de wedstijd en worden onmiddellijk betaald.

Art.6 Wanneer de inschrijvingstijd verstreken is gaat het bestuur over tot de trekking der plaatsen.

Art.7 Wanneer een ingeschreven deelnemer zonder voorafgaande verwittiging niet aanwezig is een half uur voor de aanvang van de wedstrijd,
mag de wedstrijdverantwoordelijke , indien alles volzet is, een kandidaad deelnemer in zijn plaats aanduiden.

Art.8 Ieder deelnemer mag zijn plaats innemen vanaf 3/4 uur voor de aanvang van de wedstrijd.

Art.9 Individuele deelname aan een wedstrijd mag vanaf 9 jaar.

Art.10 Bij wedstrijden is de limiet van maden en/of casters max. 1.5 liter in totaal.Max. 1,5 kg voer (in droge vorm) en 1 zakje korrel is toegelaten.
Wanneer u geen voeder gebruikt mag men 3 zakjes korrel gebruiken. De korrel om te voederen kan men verkrijgen in de kantine(1 zakje = 750gr) aan €1, andere korrel om te voederen is niet toegelaten.

Art.11 Mais voederen of gebruiken als haak aas is toegelaten, max. 350gr

Het gebruik van "RUBI-VERS" als aas is ook toegelaten
Art.12 Vers de vase, gekapte pieren of tubifex zijn niet toegelaten. Dit geldt ook voor gekleurde maden, brood of vissen met een vlok.
Art.13 Leefnetten worden ter beschikking gesteld door de club.De deelnemer gebruikt alleen de netten die zich in de nettenkar bevinden!
Art.14 Aan de oppervlakte vissen met drijvend aas is steeds verboden, de loodverzwaarde lijn is dus een verplichting.
Art.15 Alle wedstrijden worden gevist met 1 vaste hengel van max. 9.50m lengte, er mogen wel reserve hengels opgesteld worden om onmiddellijk tot vervanging te kunnen overgaan.
Vissen met de rek is niet toegestaan.
Art.16 Max. 15 kg vis per leefnet tijdens het wedstrijdvissen, uitzonderingen worden niet gemaakt.
Overgewicht wordt in mindering gebracht vb. 16 kg in 1 net = 1 kg teveel, dat wordt 15 kg - 1 kg = 14 kg.
Art.17 Er moet gevist worden op de u toegekende visplaatsnummer.
Art.18 Het bestuur mag ten allen tijde voor de wedstrijd begint 1 of meerdere wijzigingen bekend maken waar een grondige argumentatie voor bestaat,
bijvb.die dag niet voeren of enige plaatsen uit de trekking verwijderen enz....
Art.19 A Enkel de 7 beste resultaten van de wedstrijden voor het clubkampioenschap komen in aanmerking tot het bepalen van de clubkampioen.
Bij gelijkheid in punten zullen de meeste 1ste plaatsen beslissend zijn.
Art.19 B Enkel de 18 beste resultaten van de wedstrijden voor het donderdagcriterium komen in aanmerking voor het bepalen van de donderdagcriteriumkampioen.
Art.20 Snoek en snoebaars dienen direct terug in de vijver te worden gezet, voor elk wordt 3kg gerekend.
Art.21 Bij ex aequo's is de laatste visplaatsnummer de winnaar, enkel voor de daguitslag, voor de eindrangschikking blijven ze gelijke punten behouden.
Art.22 De rangschikking van een wedstrijd wordt bepaald door het gewicht aan gevangen vis, per deelnemer op een zelfde wijze gewogen.De deelnemer met het meeste gewicht is de winnaar.
Art.23 De vis moet onthaakt worden in een emmer met water.De emmer moet voldoende groot zijn om de vis op een fatsoenlijke manier te kunnen inleggen.
Kuisemmers zijn niet toegelaten wegens te klein en/of chemicalien.
Art.24 De max.haakgrootte die mag gebruikt worden is nr 14 - De max.draaddikte is 20µ
Art.25 De gevangen vis moet met het schepnet tot in het water in het leefnet worden gezet.
Art.26 Een gedrilde vis die op het laatste moment toch nog onthaakt en voor u blijft liggen mag u nascheppen.
Art.27 Een vis die rondzwemt met een verwarde gebroken lijn met of zonder pen en die toevallig gehaakt wordt door uw lijn telt wel.
Art.28 De 4 hoogste en de 4 laagste deelnemende visplaatsnummers zijn steeds aangeduid om mee te wegen,
u mag u laten vervangen door iemand anders, doch die vervanging regelt u volledig zelf. Bij niet naleving zal er een sanctie volgen voor de betrokken persoon.
Bij heirkracht zorgt het bestuur voor vervanging.
Art.29 Een gehaakte vis juist voor of op het eindsignaal mag verder gedrild worden.
Art.30 Op de plaatsen met de nr's 1, 3, 4, 27, 30, 47, 48 en 57 mag er naar de hoek gevist worden. Op de plaatsen 3 en 4, 47 en 48 mag niet over de helft van de hoek gevist worden.
Op alle andere plaatsen mag er links of rechts in de kant gevist worden max. tot aan de eerste paal van de volgende plateau.
Is er geen plateau vrij tussen de vissers mag er max. 1.5m links of rechts gevist worden.
Art.31 Iedereen mag geholpen worden bij het landen van een karper. Enkel het scheppen is toegelaten.
Art.32 Mensen die dit reglement niet volgen worden geschorst of uitgesloten.
Art.33 Alle betwistingen inzake het verloop van de wedstrijd of onverwachte omstandigheden die zich kunnen voordoen zullen om de normale gang van zake niet te beinvloeden
onmiddellijk door de aanwezige bestuursleden besproken worden en alvast voor die dag opgelost worden, later kan men een definitief standpunt innemen.
Art.34 Het bestuur heeft ten allen tijde het recht artikels te wijzigen en aan te passen , hetzij voor een periode of definitief
doch indien dit gebeurd zal ieder lid hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
Art. 35 Het cuppen is vanaf 2018 toegelaten.

Recreatievissen


Het huisreglement is ook hier van toepassing, dus gelieve dit goed te lezen om misverstanden te vermijden. Hieronder nog enkele belangrijke aandachtspunten.:

Brasem:

Brasem is met verloop van tijd een dure vis geworden ( ong. 2700€ /ton anno 2016 ) dewelke moeilijker en moeilijker te verkrijgen is
Daarom zouden we willen vragen om extra zorg te dragen voor deze vissoort.
De volgende belangrijkste richtlijnen zullen al zeker helpen:

-Onthaak steeds in een voldoende grote emmer.Vervang in de zomer regelmatig het water als u een hele dag vist.
-Altijd uw handen nat maken voor u de vis aanraakt.
-De vis altijd terugzetten met het schepnet tot in het water.
-Bij het feedervissen moet er gevist worden met een vrijlopende montage zodanig dat de vis bij lijnbreuk zonder lood of korf kan wegzwemmen.
-Haal bij het feederen de vis langzaam binnen zodat hij niet beschadigd wordt aan de lippen.
-Gevlochten draad is niet toegelaten.

Karper:
Op karper vissen met boilies en werphengel is een specifieke visserij met gespecialiseerd materiaal.Ook hier enkele aandachtspunten:
-Vis met een vrijlopende montage.De karper mag na een lijnbreuk niet met het zware lood blijven zitten.
-Onthaak de karper op een onthaakmat.
-Foto’s worden genomen in de nabijheid van de visplaats.
-Voorvoederen met boilies,pellets of particles is toegelaten maar niet op wedstrijdplaatsen binnen het bereik van een wedstrijdhengel van 9.5 meter + slageinde.
-De vis moet zo snel mogelijk na het vangen terug in de vijver worden vrijgelaten.
-Gevlochten draad is niet toegelaten.


Snoeken:
-Voorzie u van goed onthaakmateriaal.
-Schepnet is verplicht.
-Alleen lepelend snoeken met kunstaas is toegelaten.Het kunstaas mag maximum voorzien zijn van 1 dreg,liefst in het midden of de kop van het kunstaas om diep slikken te vermijden.
-Er mag geen snoek gedood of mee naar huis genomen worden.
-Een gevangen snoek moet zo snel mogelijk teruggezet worden aangezien deze vis zeer kwetsbaar is.
-

Het bestuur wenst iedereen een goede visvangst!!!